Chart móc đội trưởng Mỹ Captain America

Dịch chart: Kimmie Trần

Chuẩn bị:

Sử dụng len milk chập 2 cùng kim F(3,75mm) và G(4,00mm)

Riêng mắt dùng sơi cotton 1mm hoặc sợi nhỏ hơn cùng với kim 2,5mm

Ký hiệu mũi:

Ch: mũi bính  Sc: mũi đơn

Hdc: mũi nửa kép  Dc: mũi kép

Dec: mũi giảm đơn

Hdc dec: mũi giảm nủa kép  Inc: mũi tăng đơn

Sl st: mũi trượt Sk: bỏ mũi

BLO: móc vào sơi phía sau

Link Group: hội NoLi đan móc

Link Fanpage: NoLi Handmade

Link Admin: Mai Khánh Linh

Cách làm:

Chart-móc-đội-trưởng-Mỹ-Captain-America

I, Chân captain america (2 chiếc)

Bắt đầu với sợi đỏ, kim F

R1: vòng tròn ma thuật 8 mũi (8) R2: inc 8 (16)

R3: [inc . sc1] x 8 (24)

R4: [inc, sc2] x 8 (24)

R5: BLO hdc 32 (32)

R6: hdc 10, hdc dec x6, hdc 10 (26)

R7: hdc 9, hdc dec x4, hdc 9 (22)

R8-14: sc 22

R15: [inc, sc 10] x2 (24) Chuyển sơi xanh

R16: BLO sc (24) R17-26: sc (24)

R27: [inc, sc 5] x4 (28) Kết thúc và nhồi bông

Chart-móc-đội-trưởng-Mỹ-Captain-America

 

II, Thân và đầu

Dùng sợi xanh và Kim F

R1:Để 2 chân đã móc cạnh nhau, chọn 2 mũi (mỗi chân) phía trong đối xứng nhua để ráp 2 chân lại. Cho kim qua mũi của 2 chân sau đó móc mũi đơn, tiếp tục mũi đơn với chân tiếp theo. Hai mũi này sẽ không được tính vào mũi của các dòng sau. Mũ tiếp theo được thực hiện ở mũi tiếp theo của chân trái. Móc mũ đơn xung quanh chân trái sau đó móc tiếp đến chân bên phải. (52)

R2: R2: [inc, sc 12] x4 (56)

R3-6: sc 56

Chuyển sang màu nâu hoặc đen

R7-9: sc 56

Cắt sợi và chuyển sang màu đỏ và trăng

R10-18: sc trắng 3, (sc đỏ 4, sc trắng 4) x6, sc đỏ 4, sc trắng 1 (56)

Chuyển sang màu xanh

R19-27: sc 56

R28: [dec, sc 2] x14 (42)

R29: [dec, sc 1] x14 (28) R30: dec x14 (14)

Chuyển sang màu hồng

R31: inc x14 (28)

R32: [inc, sc 1] x14 (42) Nhồi bông vào phần thân.

R33: [inc, sc 2] x14 (56)

R34: sc 56

R35: [inc, sc 7] x7 (63)

R36: sc 63

R37: [inc, sc 8] x7 (70)

R38: [inc, sc 9] x7 (77)

R39: [inc, sc 10] x7 (84)

R40-47: sc 84

Đánh dấu dòng 47 để sau khâu mũi ở giữa dòng 47 và 48. Tiếp tục ngồi căng bông phần thân.

R48-55: sc 84

R56: sc 6, [dec, sc 12] x5, dec, sc 6 (78)

R57: [dec, sc 11] x6 (72)

R58: sc 5, [dec, sc 10] x5, dec, sc 5 (66)

R59: [sc 9, dec] x6 (60)

R60: sc 4, [dec, sc 8] x5, dec, sc 4 (54)

R61: [dec, sc 7] x6 (48)

R62: sc 3, [dec, sc 6] x5, dec, sc 3 (42)

R63: [sc 5, dec] x6 (36)

R64: sc 2, [dec, sc 4] x5, dec, sc 2 (30)

R65: [dec, sc 3] x6 (24) Ngồi bông phần đầu.

R66: sc 1, [dec, sc 2] x5, dec, sc 1 (18)

R67: [sc 1, dec] x6 (12)

R68 dec x6 (6) Kết thúc và giấu sơi

Chart-móc-đội-trưởng-Mỹ-Captain-America

III, Khâu mũi: Khâu mũi tại dòng 47,48 đã đánh dấu. Độ dài của mũi là 3 mũi đơn

Sau đó khâu tạo mún đồng tiền và hõm mắt.Hõm mắt cùng dòng với mũi, mún đồng tiền cách 6 dòng . Sau đó dùng len đen hoặc nâu khâu đường cong tạo miệng cười từ  2 mún đồng tiền đã tạo

Có thể làm mũi to và lồi bàng cách: Dùng len hồng và kim F

R1: vòng tròn ma thuật 6

R2: [inc, sc 1] x3 (9)

R3: sc 9

Kết thúc và khâu mũi lên phần mũi đã đánh dấu

IV, Mắt (2 chiếc)

Mắt sẽ dùng sơi len nhỏ khoảng 1mm trở xuống và kim 2,25mm Dùng màu đen

R1: MR 6

R2: inc x6

R3: [inc, sc 1] x6 (18) Chuyển màu xanh R4: [inc, sc 2] x6 (24)

R5: [sc 3, inc] x6 (30) Chuyển màu trắng

R6: sc 2, [inc, sc 4] x5, inc, sc 2, sl st (36) R7: quay lại, sk, sl st, sc 12, sl st

R8: quay lại, sk sl st, sc 9, sl st.

Kết thúc. Dùng sợi trắng khâu chữ V lên mũi đơn ở dòng 3 của màu đen để tạo lấp lánh. Khâu 2 mắt vào vùng hõm mắt đã tạo

V, Tóc Dùng sợi vàng và kim G

R1: vòng tròn ma thuật 6

R2: inc x6 (12)

R3: [inc, sc 1] x6 (18)

R4: [inc, sc 2] x6 (24)

R5: [inc, sc 3] x6 (30)

R6: sc 2, [inc, sc 4] x5, inc, sc 2 (36)

R7: [sc 5, inc] x6 (42)

R8: sc 3, [inc, sc 6] x5, inc, sc 3 (48)

R9: [inc, sc 7] x6 (54)

R10: sc 4, [inc, sc 8] x5, inc, sc 4 (60)

R11: [sc 9, inc] x6 (66)

R12: sc 5, [inc, sc 10] x5, inc, sc 5 (72)

R13: [inc, sc 11] x6 (78)

R14: sc 6, [inc, sc 12] x5, inc, sc 6 (84)

R15-27: sc 84

Kết thúc và chụp phần tóc lên đầu mà khâu quanh viền cho chắc chắn. Sau đó dùng chỉ đen để tạo lông mày

VI, Tai

Dùng màu hồng và kim F. Chọn vị trí của tai và dùng kim để tạo một chuỗi có hình bán nguyệt. Sau đó dùng kim móc mũi đơn trên cái móc xích đã tạo. Kết thúc và giấu sợi.                                    

VII, Bàn tay: Mỗi bàn gồm 3 ngón thường, 2 ngón cái, 1 ngón út.

Ngón thường: 3 ngón cho mỗi bàn, tổng 6 chiếc Dùng sợi đỏ, kim F

R1: vòng tròn ma thuật 6

R2-6: sc 6. Kết thúc, giấu sợi vào trong.

Ngón út và ngón cái giống nhau:

Dùng sợi đỏ, kim F R1: MR 5

R2-5: sc 5

Ngón cái kết thúc và giấu sợi.

Ngón út không két thúc mà tiếp tục móc tiếp để nối.

VIII, Tay:

Dùng sợi đỏ và kim F

R1: tiếp tục ỏ ngón út, sc2,móc tiếp sc3 vào một ngón thường, móc tiếp sc 3 vào ngón thường thứ 2, tiếp tục móc sc 6 vào ngón thường thứ 3, móc sc 3 vào ngón thường 2,móc sc 3 vào ngón thường 1, sc 3 vào ngón út (23)

R2: sc 23

Tay phải:

R3: sc, dec, sc 2, dec, sc 2 (cùng lúc giữa ngón cái và sp đang móc), sc 2, dec, sc 2, dec, sc 2, dec, sc 2 (18)

R2: sc 23

Tay trái

R3: sc, dec, sc 2, dec, sc 2, dec, sc 2, sc 2(cùng lúc giữa ngón cái và  sản phẩm đang móc), dec, sc 2, dec, sc 2 (18)

R4sc 10, sc 3 phía ngoài của ngón cái, dec, sc4 (18)

Cánh tay: Móc tiếp vào mỗi bàn tay

R5: sc 18

R6: [dec, sc 1] x6 (12)

R7: [inc, sc 1] x6 (18)

R8-9: sc 18

Chuyển màu trắng

R10: BLO sc (18)

R11-15: sc(18)

R16: [dec, sc 1] x6 (12)

R17: sc 12

R18: [inc, sc 1] x6 (18)

Chuyển màu xanh

R19-27: sc 18

R28: [dec, sc 1] x6 (12)

Nhồi bông vào tay, không nhồi vs ngón tay

R29: dec x6 (6)

R30: dec

Kết thúc và khâu vào thân

Chart-móc-đội-trưởng-Mỹ-Captain-America

Các bạn miền bắc có thể tìm mua len jeans tại: len jeans Hà Nội và miền nam tại: len jeans Hồ Chí Minh

IX, Ngôi sao captain america: 1 cái cho ngực, 1 cho khiên Dùng màu trắng và kim F

R1: Vòng tròn ma thuật 10

R2: [inc, sc 1] x5 (15)

R3: sl st, [ch 5, sc vào mũi bính thứ 2, hdc, dc, tc, sk 2 mũi của R2, sc] x5

Kết thúc. Khâu 1 cái vào ngực

Chart-móc-đội-trưởng-Mỹ-Captain-America

X, Mặt nạ captain america: dùng màu xanh và kim G Khi đếm không tính mũi sl st

R1: vòng tròn ma thuật 8 R2: inc x8 (16)

R3: [inc, sc 1] x8 (24)

R4: [inc, sc 2] x8 (32)

R5: sc 32

R6: [sc 3, inc] x8 (40)

R7: sc 2, [inc, sc 4] x7, inc, sc 2 (48)

R8: [inc, sc 5] x8 (56)

R9: sc 3, [inc, sc 6] x7, inc, sc 3 (64)

R10: sc 64

R11: [sc 7, inc] x8 (72)

R12: sc 4, [inc, sc 8] x7, inc, sc 4 (80)

R13: sc 80

R14: [inc, sc 9] x8 (88)

R15-24: sc 88

R25: sc 35, ch 15, sk 6 sts, sc 6, ch 15, sk 6 sts, sc 35 (106)

R26: sc 33, dec, sc 15, dec, sc 2, dec, sc 15, dec, sc 33 (102) R27: sc 33, dec, sl st, quay lại (34)

R28: sk, sl st, sc 66, dec, sl st, quay lại(67)

R29: sk, sl st, sc 66, dec (dec được móc trên mũi sl sr và mũi gần nhất quanh mắt.) sl st, quay lại (67)

R30: sk sl st, sc 66, dec, (giống muĩ dec dòng 29) sl st, quay lại (67) R31: sk sl st, sc 66, inc, ch 1, quay lại (68)

R32: inc in same st as ch 1, sc 66, inc, ch 1, quay lại (70)

R33: inc in same st as ch 1, sc 68, inc, ch 1, quay lại (72)

R34-35: sc in same st as ch 1, sc 71, ch 1, quay lại (72)

R36: [sc 16, dec] x2, [dec, sc 16] x2, ch 1, quay lại (68)

R37: [sc 15, dec] x2, [dec, sc 15] x2, ch 1, quay lại (64)

R38: [sc 6, dec] x3, [dec, sc 6] x5, ch 1, quay lại (56)

R39: [sc 5, dec] x5, [dec, sc 5] x3, ch 1, quay lại (48)

R40: [sc 4, dec] x2, [dec, sc 4] x6, ch 1, quay lại (40)

R41: inc, sc 17, dec x2, sc 17, inc, ch 1, quay lại (40)

R42: inc, sc 8, dec, sc 18, dec, sc 8, inc, ch 1, quay lại (40)

R43: inc, sc 10, dec, sc 14, dec, sc 10, inc, ch 1, quay lại (40)

R44: inc, sc 12, dec, sc 10, dec, sc 12, inc, ch 1, quay lại (40)

R45: inc, sc 5, dec, sc 24, dec, sc 5, inc, ch 1, quay lại(40)

R46: inc, sc 38, inc (42)

Kết thúc khâu 1 cái cúc nhỏ

XI, Chữ A

Dùng màu trắng và kim F.

Ch 20 để tạo chữ V, khâu vào mặt nạ.

Ch 6 để tạo (-), khâ u vào mặt nạ

XII, Cánh của mặt nạ captain america: 2 chiếc. Sợi trắng , kim F

R1: ch 20, sl  st  vào  mũi bính thứ 2,  sl  st  x2,  sc  2,  hdc  2,  dc  10,  hdc  1,  sc  1, ch 1, quay lại, ch1

R2: sc 2, hdc 2, dc 6, hdc 2, sc 1, sl st, quay lại

R3: sk, sl  st, sc 2, hdc 2, dc 1, tc  2, dc 1, hdc 1,  sc  1,  sl st

Kết thúc và khâu vào mặt nạ

XIII, Khiên mặt trước: kim G

Dùng màu xanh

R1: Vòng tròn ma thuật 6 

R2: inc x6 (12)

R3: [inc, sc 1] x6 (18)

R4: [sc 2, inc] x6 (24)

R5: [inc, sc 3] x6 (30)

R6: sc 2, [inc, sc 4] x5, inc, sc 2 (36)

R7: [sc 5, inc] x6 (42)

R8: sc 3, [inc, sc 6] x5, inc, sc 3 (48) Chuyển đỏ

R9: [inc, sc 7] x6 (54)

R10: sc 54

R11: sc 4, [inc, sc 8] x5, inc, sc 4 (60) Chuyển trắng

R12: [sc 9, inc] x6 (66)

R13: sc 66

R14: sc 5, [inc, sc 10] x5, inc, sc 5 (72) Chuyển đỏ

R15: sc 72

R16: [inc, sc 11] x6 (78)

R17: sc 78

Kết thúc

XIV, Tay cầm: Trắng, kim G

R1: ch 15, quay lại, sc mũi bính 2, sc 13 (14) R2-3:

ch 1, quay lại, sc 14

XV, Khiên mặt sau: Trắng , Kim G

R1: Vòng tròn ma thuật 6

R2: inc x6 (12)

R3: [inc, sc 1] x6 (18)

R4: [sc 2, inc] x6 (24)

R5: [inc, sc 3] x6 (30)

R6: sc 2, [inc, sc 4] x5, inc, sc 2 (36)

R7: [sc 5, inc] x6 (42)

R8: sc 3, [inc, sc 6] x5, inc, sc 3 (48)

R9: [inc, sc 7] x6 (54)

R10: sc 54

R11: sc 4, [inc, sc 8] x5, inc, sc 4 (60)

R12: [sc 9, inc] x6 (66)

R13: sc 66

R14: sc 5, [inc, sc 10] x5, inc, sc 5 (72)

R15: sc 72

R16: [inc, sc 11] x6 (78)

Kết thúc, khâu tay cầm vào R6.

Dùng len đỏ, ráp mặt trước vào sau của khiên lại bằng mũi đơn

XVI, Túi eo: 2 chiếc

Len đen hoặc nâu, kim F

R1: ch 6, turn, sc vào mũi bính thứ 2, sc 4 (5)

R2-11: ch 1, quay lại, sc 5

Kết thúc. Khâu vào 2 bên eo

Thành phẩm:

Chart-móc-đội-trưởng-Mỹ-Captain-America

Chúc các bạn thành công!

 

(Đã xem 641 lần, 1 lượt xem hôm nay)

Bài liên quan

Móc bé tuần lộc Deer siêu đáng yêu của tác giả Zip... Móc bé tuần lộc Deer siêu đáng yêu của tác giả Zipzipdreams Nguyên liệu cần chuẩn bị Len sợi: len Jeans nhập khẩu Thổ Nhĩ Kỳ Màu sắc: vàng nâu, nâu...
Hướng dẫn móc chú chó Puppy Paul của nhà thiết kế ... Hướng dẫn móc chú chó Puppy Paul của nhà thiết kế Mari-Liis Lille Sau khi đã trưng cầu ý kiến của đông đảo chị em trên fanpage NoLi handmade, mình đã ...
Hướng dẫn móc mẫu cú mèo của tác giả Tamara Nowack... Hướng dẫn móc mẫu cú mèo của tác giả Tamara Nowack Nguyên liệu cần chuẩn bị Len sợi: len Jeans nhập khẩu Thổ Nhĩ Kỳ Màu sắc: nâu đất, xám, vàng/be,...
Hướng dẫn móc cún con Chet của tác giả Storyland A... Hướng dẫn móc cún con Chet của tác giả Storyland Amis Nguyên liệu cần chuẩn bị: Len sợi: len Jeans nhập khẩu Thổ Nhĩ Kỳ Màu sắc: màu be 48 và màu n...
Móc mẫu bé mèo trắng Sunny Angora của Zipzipdreams... Móc mẫu bé mèo trắng Sunny Angora của tác giả Zipzipdreams các bạn có thấy bé mèo trắng Sunny Angora của tác giả Zipzipdreams này thật là đấng yêu ph...
Học ngay cách móc ông bà già từ len sợi làm quà tặ... Học ngay cách móc ông bà già từ len sợi làm quà tặng bạn bè Nguyên liệu cần chuẩn bị: Len sợi: len YarnArt Jeans nhập khẩu Thổ Nhĩ Kỳ Màu sắc: màu ...